Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser af oktober 2012


1. Generelt

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- & leveringsbetingelserne anses som accepteret ved accept af tilbud.

1.2 DESITEK  A/S  accepterer  ikke  afvigende  bestemmelser,  særligt  Kundens  modstridende købsbetingelser, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

 

2. Tilbud, ordre og ordrebekræftelse

2.1 Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, vil alle dokumenter såsom diagrammer, tegninger og opmålinger, herunder særligt printede dokumenter samt dokumenter fra vores hjemmeside www.desitek.dk og www.dehn.de samt vore leverandører, alene være vejledende.

2.2 Såfremt vores ordrebekræftelse indeholder rimelige afvigelser i forhold til det bestilte produkt, er ordren bindende, medmindre kunden straks – og senest 3 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen – fremsætter indsigelser hertil.

2.3 Annullering af ordrer accepteres alene efter aftale og mod betaling af påløbende omkostninger.

2.4 DESITEK A/S forbeholder sig ret til lave tekniske tilpasninger til vores produkter, såfremt disse tilpasninger er udtryk for et teknisk fremskridt eller er uundgåelige henset til andre omstændigheder samt er rimelige for kunden.

 

3. Priser

3.1 DESITEK A/S forbeholder sig ret til at ændre priser uden varsel. Tilbud er dog gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen.

3.2 Alle priser er oplyst ekskl. moms samt eventuelle andre offentlige afgifter.

3.3 Ordrer leveres til bekræftet pris, dog med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvarepriser og lignende.

3.4 DESITEK A/S påser, at produkterne emballeres forsvarligt. Såfremt Kunden måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles skriftligt inden aftalens indgåelse. Eventuelle krav om ikke-sædvanlig emballering vil blive faktureret særskilt til kunden.

3.5 Ordrer, der ikke overstiger kr. 500,00, kan blive tillagt et ekspeditionsgebyr på kr. 75,00.

 

4.    Levering og risikoovergang

4.1 Leveringstiden regnes fra fremsendelse af ordrebekræftelse, og DESITEK A/S forbeholder sig retten til at foretage delleverancer og delfakturering.

4.2 Alle ordrer leveres EXW DESITEK A/S i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.

4.3 DESITEK  A/S  tilbyder  på  Kundens  anmodning  at  forsikre  produkterne  mod  undergang  eller forringelse under transporten. En sådan forsikring faktureres særskilt.

4.4 DESITEK A/S kan ikke drages til ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller lignende forårsaget af leveringsforsinkelser.

4.5 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer rettidig levering eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

5. Eksportrestriktioner

5.1 Såfremt slutbruger i henhold til den bestilte leverance er omfattet af nationale eller internationale eksportrestriktioner,  er  DESITEK  A/S  berettiget  til  at  annullere  ordren  uden  varsel  og  uden godtgørelse for Kunden.

5.2 Såfremt DESITEK A/S annullerer ordren i henhold til punkt 5.1 er Kunden forpligtet til at erstatte
DESITEK A/S det med annulleringen konstaterede tab.


6. Betaling

6.1 Alle leverancer betales som anført i fakturaens betalingsbetingelser.

6.2 Såfremt  betaling  ikke  finder  sted  senest  på  forfaldstidspunktet,  beregnes  renter  i  henhold  til rentelovens regler, så længe betalingsforsinkelsen vedvarer.

6.3 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelt modkrav, som DESITEK A/S ikke har anerkendt.

6.4 Standardvarer i ubrugt stand og endnu i originalemballage tages undtagelsesvist retur mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 15 % af varens værdi, dog minimum DKK 200 og kun efter aftale. Ikke- standardvarer tages ikke retur.


7. Ejendomsforbehold

7.1 De leverede produkter forbliver DESITEK A/S’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

 

8. Immaterielle rettigheder

8.1 DESITEK A/S bevarer ejendoms-, ophavsretten samt enhver anden immateriel rettighed til samtlige diagrammer, tegninger, beregninger samt andre dokumenter, der er gjort tilgængelige for kunden. Disse dokumenter må ikke uden vores udtrykkelige skriftlige tilsagn gøres tilgængelige for tredjemand.

 

9. Reklamation og mangler

9.1 Eventuelle reklamationer skal være DESITEK A/S i hænde senest 8 dage efter levering. Varer tages kun retur efter forudgående aftale.

9.2 I tilfælde af mangler ved det leverede produkt er DESITEK A/S berettiget til at udbedre manglen eller foretage omlevering. Kun i det tilfælde DESITEK A/S måtte afvise dette, vil Kunden være berettiget til at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

9.3 Eventuel økonomisk kompensation er begrænset til forskellen mellem købesummen (ekskl. moms)
og produktets værdi med manglen.

 

10. Produktansvar

10.1 Kunden skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor Kunden.

10.2 Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i Kundens besiddelse,
b) på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for
skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.
I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

10.3 De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

10.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. DESITEK A/S og Kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem Kunden og sælger skal dog altid afgøres ved det værneting, der er angivet i punkt 12.


11. Produktinformation - Ansvarsfraskrivelse 

11.1 Alle leveringer er foretaget til brug for professionelle brugere. DESITEK A/S’s produktinformation og vejledninger  er  begrænset  til  detaljerne  i  den  skriftlige  produktinformation,  og  Kunden  bærer ansvaret for korrekt anvendelse af produkterne.

11.2 DESITEK A/S’s tilbud fremsendes uden ansvar for, at de tilbudte produkter er egnede til Kundens formål, medmindre DESITEK A/S er eller burde være bekendt med kundens særlige behov.

11.3 I de tilfælde hvor Kunden anmoder om teknisk vejledning til valg af produkter, da vil DESITEK A/S bistå hermed, ligesom der ydes løbende support om de solgte produkter. Vejledningen er kun rådgivende, og derfor er DESITEK A/S på intet tidspunkt ansvarlig for om produkterne er egnede til det pågældende projekt.

 

12. Tvister

12.1 Alle tvister, der udspringer af ordrer omfattet af disse salgs- og leveringsbetingelser, er underlagt dansk ret og afgøres ved Retten i Odense.


DESITEK A/S

Cvr.nr. 12573545

Sunekær 8
5471 Søndersø

 

(Opdateret oktober 2012)

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top