DEHN and Environment
Miljø

DEHN beskytter. Dette vejledende princip gælder også for vores forpligtelse til miljøbeskyttelse. Siden 2000 har DEHN haft et miljøledelsessystem, der er certificeret i henhold til DIN EN ISO 14001.

Genbrug

Professionel og miljøkompatibel genanvendelse af brugte enheder, brugte batterier og emballagemateriale er vigtig for os og reducerer miljøpåvirkningen til et minimum.

Brugte enheder

WEEE2-direktivet (RL 2012/19 / EU) regulerer retur og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr for at genvinde værdifulde råvarer. Dette gælder for alle DEHN-produkter, der er markeret med symbolet til højre. I enkelte tilfælde (små produktdimensioner) udskrives symbolet kun i installationsvejledningen / betjeningsvejledningen.

Vores WEEE-registreringsnr. er: DE 69459855

Bemærk følgende differentiering med hensyn til brugte enheder:

 


B2C-produkter - Forretning til forbruger

Nogle af vores enheder bruges i private husholdninger eller lignende applikationer og bortskaffes muligvis ikke i det normale husholdningsaffald. De skal returneres til offentlige indsamlingssteder (f.eks. Kommunale genvindingscentre).

B2B-produkter - Business to Business

Disse enheder er blevet brugt i den kommercielle sektor, og bortskaffes muligvis ikke i det normale husholdningsaffald. De skal genvindes professionelt.

Brugte batterier

Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer, der kan skade miljøet og udgøre en sundhedsrisiko. Af denne grund bør de ikke bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald. At indsamle dem separat gør det også muligt at udvinde værdifulde råmaterialer fra de brugte batterier.

Returner brugte batterier eller akkumulatorer til passende indsamlingsfaciliteter. Af sikkerhedsmæssige årsager bedes du tape polerne på på lithiumbatterier for at undgå kortslutninger.

Produkt- og transportemballage

DEHN samarbejder med firmaet INTERSEROH Dienstleistungs GmbH med hensyn til retur og genbrug af brugt emballagemateriale.

Affald fra produktemballage, der er produceret i private husholdninger og lignende steder, kan genanvendes via normal indsamling af genanvendeligt affald.

Emballage, der er registreret til genbrug, er anført i følgende genvindingscertifikat:

Produktkonformitet

Vi føler selvfølgelig også ansvar for vores produkter i løbet af deres levetid. Af denne grund overholder det store flertal af DEHN-produkter stofbegrænsninger ud over de lovmæssige krav.

RoHS2

RoHS2-direktivet (2011/65 / EU) angiver grænseværdier for farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. I øjeblikket er disse bly, cadmium, kviksølv, chrom (VI), polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE).

Vi bestræber os på at overholde disse stofbegrænsninger  for næsten alle DEHN-produkter, selvom kun en bestemt del af vores produktportefølje faktisk falder ind under RoHS2-direktivets anvendelsesområde. For få produkter er der et funktionsrelateret øget blybehov (f.eks. blykuglekobling til jordingsstænger eller støbte pistoldele).

Vi er opmærksomme på (EU) -kravene i ændringsforslaget (delegeret direktiv 2015/863), der inkluderer de fire blødgørere Bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), Butylbenzylftalat (BBP), Dibutylftalat (DBP) og Diisobutylftalat (DIBP). Vi arbejder allerede på rettidig gennemførelse af bestemmelserne. Implementeringsfristen for DEHN som producent af overvågnings- og kontrolinstrumenter er den 22. juli 2021.

Oplysninger om overholdelse af RoHS2-direktivet skal hentes fra EU-overensstemmelseserklæringen for de produkter, der falder ind under anvendelsesområdet.

For alle andre produkter, kan du kontakte DEHN på følgende e-mail-adresse med angivelse af delenummer: 

environmental.department@dehn.de

REACH

Udover at håndtere regulering af alle kemikalier i Den Europæiske Union, indeholder REACH-forordningen ((EF) nr. 1907/2006) også krav til produkter:

  • Oplysningspligt på særligt farlige stoffer (SVHC) (Annex XIV)
  • Restriktioner på udvalgte stoffer med særlige anvendelser (Annex XVII)

Yderligere information om de stoffer i DEHN-produkter, der er på kandidatlisten for særligt farlige stoffer (SVHC), findes i følgende erklæring:

Bemærk: Hvis produkter overholder RoHS2 under anvendelse af undtagelser vedrørende bly, er du ikke desto mindre forpligtet til at give oplysninger om SVHC'er.

back to top